Avisartikler    Dokumenter    Prospekt      Planer    Kart    Regelverk    Riksvei 4    Markagrensa
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STØTTE-
BAROMETER:
  


Arbeiderpartiet støtter
oss i kommunestyret. Meget positivt!
UTROLIG BRA!


Venstre kom først
på banen.
De støtter oss i kommunestyret KJEMPEFINT!


SV er også på vår side.
VELDIG bra!


Miljøpartiet De Grønne er ikke representert i kommunestyret, men de er også helt på vår side.
VELDIG bra!


KrF er nå også enige med oss. BRA!


Fremskrittspartiet stemte i 2009 for Senterpartiets forslag om å ha det som LNFområde. FORELØPIG. Men de sa til oss at utviklingen må gå sin gang og at vi burde flytte.
 


Høyre vil ikke love noe som helst. Men de stemte for Senterpartiets forslag om å ha det som LNF-område. FORELØPIG.
Senere har de argumentert for utbygging på sikt og tom. for ny ringvei.


Sp ville ha
det som LNF-område. FORELØPIG.


Verdipolitisk parti ville ha det som LNF-område. 
FORELØPiG. 


 

Se video fra
kommunestyrets møter:

27.04.2009
om kommuneplanen og Berger skog

23.11.2009
om riksvei 4

 

Besøk oss på Facebook


Se bildene fra åpningen avTumyrhaugen
stadion


Flere bilder fra
Berger skog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til nettsiden for bevaring av Berger skog. Dette er stedet for alle som er glade i Tumyrhaugen på Rotnes - midt i Nittedal - den grønne bygda. Vi henvender oss til beboere, brukere, skattebetalere, foreldre, journalister, folk som jobber i Nittedal - privat eller i offentlig sektor, pensjonister, turgåere, utflyttede, innflyttere, potensielle innflyttere og - i det hele tatt - alle som setter pris på Tumyrhaugen - med sitt stille og rolige - og fremfor alt trygge og gode bomiljø - - og med sine mange, fantastiske turmuligheter. Nær storbyen er det også, hva mer kan man ønske seg? 

Nord for bebyggelsen ligger Berger skog som er på ca. 314,5 mål. Her kan vi gå tur med barn og barnebarn og lære dem om naturen. Her kan vi hente nye krefter - alene eller med hunden. Her har velforeningen skirenn på Mattismyra, her er det fotballbane ved vannbassenget. Ingenting kan vel måle seg med en tur i skogen en tidlig morgen om sommeren, når solen står opp og bader vegetasjonen i skrå, varme lysstråler. Ved sekstiden om morgenen - på tur med hunden - får man nesten en religiøs opplevelse - tenk å få lov til oppleve en slik eventyrskog...

          
                    Berger skog nord for bebyggelsen ved stasjonen. Daglig brukt turområde for beboerne på
                                       Rotnes generelt og Tumyrhaugen spesielt. (Foto: Jon Olav Seeberg)

Men farer truer. Denne skogen er ikke en del av marka, som mange tror. Dette er et område ment for landbruk, naturopplevelse og friluftsliv, et såkalt LNF-område. Et LNF-område kan omreguleres av politikerne. Berger skog har det vært strid om siden Bauer sr. kjøpte området i 1989, med årelange rettssaker mot naboer osv. Nå har Bauer jr. overtatt. I mange år har de forsøkt å få bygge ut skogen, det har ikke blitt noe av foreløbig. Det nye nå er at skogen er solgt til Kistefos Eiendom AS, dvs. Christen Sveaas, Åge Korsvold m.fl.. Deres advokat sendte 05.11.2008 inn en plan for utbygging til Nittedal kommune. Planen denne gang er å forlenge samtlige boligveier i retning nord, gjerne en vei om gangen, litt stille og forsiktig. Området strekker seg 426 meter nordover fra Lyngveiens endepunkt i dag. Her er det helt konkrete planer om flere hundre nye hus.

I 1970, 1971, 1973 og 1976 kom det planer om blokkbebyggelse med 12.000 - 20.000 innbyggere på Tumyrhaugen, alt ettersom man tolket utnyttelsesgraden. Gigantomanien rådde. Det ble tegnet en ny ungdomsskole her som var tre ganger større enn Nittedal ungdomsskole. Men med 1,5 km. til stasjonen (kravet er 500 meter) - på mildt sagt ugunstige veier - ble planene etter hvert skrinlagt. (Befaringen kommunestyret hadde her, var litt mislykket, for bussen kom ikke frem alle steder de hadde tenkt seg.) Så ble Berger skog lagt innenfor Markaqrensa og freden kunne endelig senke seg over vårt lille nabolag...

Berger skog lå innenfor Markagrensa da Miljøverndepartementets Markakart kom i 1986 og var i flere år beskyttet mot nedbygging. Så ble området tatt ut av Marka igjen. Ingen av oss kan se å ha fått informasjon om dette. Verken de av oss som er umiddelbare naboer og har rettigheter etter forvaltningloven - eller vi andre som bor noen hus bortenfor - som "bare" er skattebetalere.

Du kan hindre nedbygging av skogen! Snakk med naboen! Snakk med dine bekjente som bor i området! Få folk til å melde seg på Facebookgruppa - eller enda bedre:
Gi oss din e-postadresse, så vi kan informere deg raskt og effektivt via gruppemail.

De innerste deler av flere av veiene, Skogveien og Peiskrokveien, er ikke offentlige - de er private - eid av oss som bor her. Det er ikke uten videre at gitt at vi vil tillate kjøring til nye byggefelt i Berger skog på våre privatveier.

Litt grunnkretsstatistikk fra SSB: Vi bor 1.350 innbyggere på Tumyrhaugen. Snittalder for menn er 34 år, for kvinner 35. Andel husholdninger med barn er 21%. Snittstørrelse tomter er 1098 kvm. Av totalt 478 husstander har 80 % skrevet under mot utbyggingsplanene. (Resten var ikke hjemme da vi kom...) Vi er 840 aktive velgere.
Vi er gode til å bygge nettverk. Mange av oss lever av å gi råd. En stor del av oss er opinionsdannere. Og vi har god hukommelse.


Etter årsmøtet i velforeningen 12.03.2009 ble det vedtatt at følgende styremedlemmer representerer beboerne i utbyggingssaken: Morten Lund, Otto Fjøsne og Ivar Christensen.

KOMMUNESTYRET SA NEI TIL BEVARING
Kommuneplanen henger sammen med riksvei 4-saken og dessuten med Kommunedelplan landbruk. I sistnevnte sak har planutvalget to ganger - uten å se saken i sammenheng med de andre planene - omdisponert store arealer der tunnelmunningene var tenkt - og der man på sikt ev. ser for seg fremtidige boligområder nord og vest for Rotnes Bruk. Vi mener disse tre planene burde sees i sammenheng. Planene om å bygge ned Berger skog lå ikke inne i forslaget til kommuneplanen som ble behandlet 27.04.2009, men det er dessverre mange ting som tyder på at kommunen i sin langsiktige arealstrategi vil nedbygge Berger skog. Klikk HER for å se en rekke eksempler på at Berger skog på sikt er omregulert til utbygging. Høyre og Frp sa det bare var trykkfeil, men vi syntes ikke dette var godt nok. De sa de skulle protokollere at det var en inkurie. Men kommunen kan ikke uttale seg på vegne av Statens Vegvesen - som i sine dokumenter også planlegger med et utbygd Berger skog på sikt. Vi vil ikke ha bygd ut skogen vår om fire år heller, vi vil ikke holde på slik hvert fjerde år fremover. Hvis man sier det er feil at man vil bygge ut på sikt, kan man jo protokollere at så ikke er tilfelle. Vi mente kommunestyret nå - én gang for alle - kunne bevare Berger skog - som skog.  Kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 27.04.
Se protokoll her. Der var det Venstre, Arbeiderpartiet og SV som kjempet for vår sak. Krf var også positiv siden en utbygging av Berger skog svekker Krfs sentrumsplaner. Senterpartiet vil ikke bygge ut skogen nå, men de vil heller ikke legge den inn i Marka. De fremmet et konkret forlag om å bevare det - men som LNF-område. Det er det jo allerede.

At Høyre og Frp stemte for Senterpartiets forslag om å ha det som LNF-område, var en bløff fra Frp og Høyre - for de vil kunne bygge det ut i neste runde. Mens vårt poeng var å nøytralisere de feilaktige kartene ved uttrykkelig å vedta at det IKKE skulle nedbygges på sikt heller.
 


              

               Bomiljøet er under press fra flere  kanter. I vest vil de bygge ringvei fra Sørli opp til Tumyrveien.
                       I øst planlegges ny motorvei 90 meter fra hagegjerdet, og i nord vil de bygge ned skogen vår.

FORMANNSKAPET AVSLO KONSESJON 04.05.2009 - NÅVÆRENDE EIER KAN FREMDELES BYGGE NED SKOGEN
Christen Sveaas (Kistefos Eiendom AS) er avhengig av konsesjon for å gjennomføre kjøpet av skogen. Saken er behandlet av Regionkontor Landbruk og kom opp på møtet i formannskapet 04.05.2009. Administrasjonen innstilte på at de IKKE skulle få konsesjon. bl.a.  pga.  den uryddighet vi har avdekket ved at kjøpekontrakten er datert 18.12.2008, mens de i sin årsberetning for 2005 informerte sine investorer om at de allerede da hadde kjøpt skogen. Det kan da se ut til at de enten har villedet sine investorer - hvilket kan være privatrettslig alvorlig - eller de har villedet landbruksmyndighetene og kommunen - hvilket kan være offentligrettslig alvorlig. Dessuten er det et uttalt mål i Norsk landbrukspolitikk at skog ikke skal eies av store, børsnoterte aksjeselskaper, men av den enkelte gårdbruker. Dette viser at rådmannen innser at det er uryddighet og rot i denne saken. Man kan f.eks. lure på det årelange samrøret kommunen har hatt med Kistefos Eiendom AS med møter og korrespondanse - med et firma som altså ikke var part i saken - - mens vi -  som er naboer, beboere og skattebetalere - vi holdes utenfor. I denne saken er det etter vår mening avdekket brudd på både arkivloven, offentligloven og forvaltningsloven. F.eks. har vi som er umiddelbare naboer til Berger skog partsrettigheter etter Forvaltningsloven. Men det er ingen skam å snu. Ikke for en kommuneadministrasjon - heller ikke for flertallspartiene. Les rådmannens innstilling HER. Se særlig side 93, 97 og 98. Mandag 04.05. kom saken opp i formannskapet. Da det kom til stykket, stemte Høyre og Fremskrittspartiet sammen med Venstre, Arbeiderpartiet og de andre. Det ble derfor et enstemmig vedtak om å nekte konsesjon til Christen Sveaas & Co.
Se protokoll her. Vi må regne med påklaging og anking, men dette er en viktig seier for oss. Det at Kistefos Eiendom AS ikke fikk konsesjon innebærer vel å merke IKKE at skogen er reddet, det betyr bare at fremtidige utbyggingsforslag kommer fra nåværende eier - Øyvind Skjold Bauer.

              VI TAR DET OPP I VALGKAMPEN I 2011
Etter vedtaket om ny kommuneplan 27.04.2009, er skogen nå sikret i fire år, så skal  planen rulleres. For å sikre skogen varig vern, vil vi jobbe for at kommunestyret vedtar å legge den innenfor Markagrensa igjen, der den lå tidligere.


                                 Med hilsen arbeidsgruppa i styret i Tumyrhaugen Vel                 

                          Morten Lund                 Otto Fjøsne                    Ivar Christensen                         
                         seniorkonsulent ErgoGroup        senior manager Accenture           teknisk sjef Oslo kommune
                                                                                                                                          ivch@online.no

 

                         Tumyrhaugen Vel   Diverse kart, bl.a kartet fra 1986 der
Berger skog var innenfor Markagrensa
 
  Utheim grendehus   Naturvernforbundet frykter rot med
markagrensene i Nittedal
 
  Lydfiler fra NRK der Hans Børli forteller
om skogen og diktningen
  Markagrensas historie  
  Les om Hans Børli - skogens dikter   Hva er en eventyrskog?  
  Høvding Seattles hyllest til naturen   Nettverk for vern av grønne lunger  
  Frans av Assisis hyllest til naturen   Lillomarkas Venner  
  Naturlyrikk i Den eldre Edda/Voluspå -
se vers 19 og 59
(Malapropos: Gandålv i vers 12
er Gandalf i Ringenes Herre)
  Maridalens venner  
  Änglamark - Evert Taubes vise om naturvern   Nyttevekstforeningen i Nittedal  
  Nittedal kommunes nettside   LA 21-utvalget i Nittedal  
  Ut.no        Naturvernforbundet Oslo Akershus  
  God tur.no   Naturvernforbundet i Nittedal  
  Skiforeningens markadatabase      
         
                     
           
                                                           
 
         
                                                             Senest oppdatert  15.02.2012  
                                                          Om nettsiden "Bevar Berger skog":
       Denne nettsiden sees bes i Internet Explorer 7 eller nyere med oppløsning 1280x1024 piksler eller større.
                          Nettsiden er en underside av IvarMedia.as - en ikke-kommersiell, arkivfaglig tjeneste.
                                          Ansvarlig er arbeidsgruppa v/ Ivar Christensen: ivch@online.no